لیست آپارتمانها

تجاری فاز صفر
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
قیمت متری: 80,000,000 تومان
قیمت کل: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 آذر 1397
فعال تا:
08 دي 1397
مدیران
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 70,000,000 تومان
اجاره: 2,400,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آذر 1397
فعال تا:
04 دي 1397
هسا2
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1 تومان
قیمت کل: 60,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
---
تاریخ ثبت:
28 آبان 1397
فعال تا:
28 آذر 1397
کوزو ۶
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1,500,000 تومان
قیمت کل: 115,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
26 مهر 1397
فعال تا:
26 آبان 1397
هسا
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 10,000,000 تومان
اجاره: 350,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
17 مهر 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
فاز 1 پروژه اسکان
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 2,000,000 تومان
قیمت کل: 168,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
هوافضا
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
17 مهر 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
کیسون زون ۴
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1,000,000 تومان
قیمت کل: 75,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
06 شهريور 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
اجاره شخصی ساز
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
08 شهريور 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
نگین ارتش
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 5
قیمت متری: 1 تومان
قیمت کل: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
12