تعرفه درج آگهی

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
20,000
18,000
55,000
1,000,000
 
تک ستاره
5,000
9,000
13,000
25,000
 
دو ستاره
7,000
13,000
19,000
37,000
 
سه ستاره
9,000
16,000
24,000
48,000
 
چهار ستاره
10,000
18,000
25,000
53,000
 
پنج ستاره
12,000
20,000
30,000
60,000
 
شش ستاره
15,000
25,000
40,000
80,000
 
هفت ستاره
20,000
33,000
50,000
1,000,000